EstIQSOFT - délutáni és hétvégi tanfolyamok

Six Sigma Green Belt + TÜV vizsga

SSGBT
7 nap
355 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

Röviden a „Six sigma”-ról:
A hat szigma-módszer olyan, az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszer, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét. A módszer nemcsak a vállalat működésének feltérképezéséhez kíván támpontokat adni, hanem, lévén egy strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program, annak javításához is. A hat szigma-módszer a cég teljesítményét, a folyamatok eredményességét mérhető adatokon alapuló elemzéssel fokozza, javítja, amelynek nagyságrendje egyszerűbben fogalmazva az egymillió művelet/darabra eső hibák száma. A 6 Sigma fejlesztések célja a 3, 4, vagy még annál is kevesebb hiba egymillióból. A minőségfejlesztő, eredményes megoldáshoz pontos, hasznos, és nem költséges adatok gyűjtésére és elemzésére van szükség, és a meglévő vállalati információs rendszert például statisztikai elemző rendszerrel kell összekapcsolni. A cél a cég költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény realizálása, az ügyfél elégedettségének elérése.
A hat szigma-módszert nemcsak a gyártóiparban, hanem a szolgáltatásban és tranzakciós (pl. banki, számítástechnikai) környezetekben is használják, de kisebb folyamatok – például: fejlesztés, szolgáltatás, adminisztráció stb. vagy gépek, egységek stb. – működésének javítására is használható. A dokumentált minőségirányítási rendszerek mellett a hat szigma projektek teszik a vállalatok működését igazán hatékonnyá, ami annak köszönhető, hogy a matematikai-statisztikai módszereket igen intenzíven alkalmazzák.
A módszer alkalmazása úgy történik, hogy az abban jártas, főleg műszaki, pénzügyi hátterű személyek rendszeresen ellenőrzik a vállalati folyamatokat, és egyfajta edzőként továbbképzik az egyes vállalati területek hat szigmás feladatokra is kijelölt vezetőit. A hat szigmás tudás jelölésére a dzsúdóból átvett fokozatokat használják, így vannak zöld öves, fekete öves és mester kategóriás hat szigmás tanácsadók, vezetők.

Kinek ajánljuk?
Ezt a képzést fekete öves előadó vezeti annak érdekében, hogy a végzős, zöld öves képzettségű munkatársak aktív tevékenységével a cég adatelemzéseken alapuló folyamatos fejlesztésekkel a piaci versenynek megfeleljen. Elengedhetetlenül szükséges a jelen gazdasági helyzetben a vállalat még hatékonyabb működése érdekében a középvezetők és műszakvezetők továbbképzése. Ezen célokhoz szorosan kapcsolódik a 6 sigma fejlesztési módszer megismerése, amely átfogó módon képes a szervezet minden egyes folyamatát hatékonyabbá tenni.

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?
A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A Zöld Öves fokozat tulajdonlására való jogosultság feltétele kettős:

 • eredményes írásbeli vizsga a megtanult módszerekből,
 • a kiválasztott témára megfelelő színvonalon elvégzett és igazoltan eredményes 6 szigma projekt bemutatása.

A Zöld öves fokozat tanúsítja, hogy jogosultja alkalmas az általa javasolt és vezetője által jóváhagyott témában, a six szigma alapvető módszereinek alkalmazásával, adott projekt igazolt eredményt hozó elvégzésére.

A legtöbb referencia:
Referenciáink egyöntetűen igazolják, hogy jó úton haladunk. A nálunk végzett hallgatók véleményei alátámasztják metódusunk sikerét.
A gyakorlatokon van a hangsúly:
A résztvevők a tanult elméletet az oktatók segítségével, statisztikai számításokat segítő szoftver használatának alapszintű elsajátításával, egy saját projekt összeállításával, rögtön a gyakorlatba ültetik át.
Azonnal "pénzre váltható" végeredmény = megtérülő képzés
Az elkészített projektek alkalmasak arra, hogy a cégnél történő bevezetésük forintban kifejezhető eredményeket hozzanak.
Tematika:
A Zöld öves képzési program két részből, tantermi foglalkozásokból, valamint a tantermi foglalkozás keretében megkezdett, és a tantermi foglalkozások között és után elvégzendő munkahelyi munkával folytatott projektmunkából áll.
A tantermi foglalkozások időtartama 6 oktatási nap, 3*2 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 1,5–2 hónap átfutási idő alatt. A projektmunka kezdete a program első napja, átfutási ideje megfelelően lehatárolt téma esetén 2,5-3 hónap. A képzés 7. napja vizsganap.

Oktatási napok:

 • 2024.07.04-05., 07.15-16., 07.29-30. + Vizsga: 09.20.
 • 2024.10.21-22., 11.07-08., 11.28-29.,    2025.02.07. vizsganap


A tantermi foglalkozás során a résztvevők megismerik a six szigma munkavégzés szakaszait, és az egyes szakaszokban alkalmazandó alapvető módszereket:

 • a problématérkép összeállítására,
 • az okkeresés és igazolás feladatára,
 • a fejlesztési javaslatok kialakítására,
 • a folyamatok újraszabályozására,
 • és a mindezekkel összefüggő mérési, adatkezelési, statisztikai elemzési feladatok elvégzésére.

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:
1. előadás jellegű rész az elvégzendő feladatokról és módszerekről
2. egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás
3. az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók
4. az elvégzett munka folyatására vonatkozó tréneri javaslat
5. a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái

Projektmunka:
A képzés során valamennyi részvevő a program első napján kiválasztott, saját munkahelyi témára alkalmazza a hat szigma módszer egyes lépéseit, mely lépéseket megkezd a tantermi foglalkozás keretében, és folytat a tantermi foglalkozások közötti időszakban, illetve befejez az utolsó tantermi foglalkozást követően munkahelyi munkával. A kidolgozandó projekt a kiválasztott folyamat aktuális minőségi fejlesztésére irányul, a tanult módszerek csoportmunkában, a csoport vezetésével történő alkalmazásával.

A projekt metodikai szakaszai:

 • Feladat megfogalmazás - Define
 • Mérések elvégzése – Measure
 • Adatkezelés, elemző munka – Analyse
 • Folyamatjavítás – Improve
 • Üzemszerű működésre átadás – Control

A projekt metodikai helyességét a trénerek konzultatív segítsége, hasznosságát a megfelelő téma kiválasztása biztosítja.

A téma kiválasztásának szempontjai:

 • olyan feladatok, melyek megoldása deklarált vevőigény
 • a cég fejlesztési tervének része
 • munkafolyamatáról rendelkezésre állnak mérési adatok
 • a projekttéma lehatárolható oly módon, hogy 2,5–3 hónap alatt eredménnyel befejezhető legyen

A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 2 témajavaslatot az első képzési napra.
A 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2–3 hét időközzel követik egymást, elegendő időt hagyva ezzel a munkahelyi munka elvégezéséhez. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

A munkahelyi munka összetevői:
1. a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, dokumentálása prezentációra alkalmas formában
2. a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)

Vizsga: Írásbeli + Six Sigma Green Belt projekt szóbeli prezentálása
Képzéssel megszerezhető dokumentum: Six Sigma Zöld Öves tanúsítvány

Előadók:
Baross Szabolcs - okleveles gépészmérnök, szakterületei: üzletági elemzések, üzleti stratégiák, akciótervek készítése, projekttervezés és -irányítás, folyamattérképezés, racionalizálás, minőségfejlesztő módszerek alkalmazása
E. János - minőségszabályozási szakmérnök

Tematika

 • 0. blokk: Bevezetés
  • A Six Sigma képzési program tematikájának ismertetése, a képzési blokkok áttekintése
  • Projekttéma kiválasztása, meghatározása
  • Minőségirányítás 8 alapelve
  • Six Sigma alkalmazási területei
  • Kiegészítő ismeretek a szabályozókártyákhoz
 • 1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)
  • A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:
   • Témaválasztás szempontjai, azok alkalmazása
   • Folyamatábra és folyamattérkép készítése (Process mapping)
   • Problématérkép készítése (Kawakita - Jiro térkép)
   • Probléma kiválasztása (Pareto-elv alkalmazása)
   • Gyökérok keresés, hipotézisállítás (Ishikawa-diagram készítése)
   • Adatfajták (Continuous, Attributes)
   • Az adott folyamat szabályozott és mért jellemzőinek elsődleges elemzése
   • Folyamatjavítás eredményeinek megbecslése
   • Projektjavaslat összeállítása
 • 2. blokk: Folyamatjellemzők mérése (Measure)
  • A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:
   • Feladatjegyzék és ütemterv összeállítása mérésre, kiértékelésre, hipotézisigazolásra, erőforrásigény meghatározásra
   • Alapsokaság és rétegek meghatározása
   • Mérési helyek kijelölése
   • Mintanagyság és mintavételi mód meghatározása
   • Mért jellemzők és mérési módok meghatározása
   • Adatrendezés, alapvető statisztikai módszerek (Basic Statistics)
   • Mérési terv készítése (Measure Plan)
  • További módszerek áttekintése:
   • Mintavételi hibák és azok kezelése
   • Mérési hibák és azok kezelése
  • Munkahelyi feladatok:
   • A témakiválasztás, probléma-meghatározás feladatainak befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, a 3. blokkban történő ismertetéshez prezentációs anyag készítése
   • Feladatjegyzék és ütemterv befejezése, mérési terv készítése, mérések és az elsődleges adatrendezések elvégzése
 • 3. blokk: Folyamat elemzése (Analyze)
  • Az 1. és 2. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.
  • A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:
   • A statisztikai folyamatszabályozás elve, eszközei, alkalmazása (SPC - Statistical Process Control)
   • A folyamatszabályozó kártyák fajtái, szerkezete, alkalmazásuk
   • Változó adatok szabályozókártyái (Continuous SPC), példák átlag, vagy medián és szóródás, vagy terjedelem kártyákra
   • Attributív adatok szabályozókártyái (Attributes SPC), példák „p”, vagy „np” és „c”, vagy „u” kártyákra
   • Adatsorok elemzése, folyamatképesség megállapítása (Process Capability)
   • Adateloszlások elemzése, szabályozottság vizsgálata (Analysis Distributions)
   • Hipotézisvizsgálat (Hypothesis Testing)
   • Egyéni, vagy kiscsoportos feladatvégzés - a saját gyökérok-hipotézisek helyességének vizsgálata
  • További módszerek áttekintése:
   • Illeszkedés-vizsgálatok
  • Elemzési fázis:
   • Statisztikai alapok
   • Valószínűségszámítás fő területei
   • Normális eloszlás tulajdonságai
   • Statisztikai feldolgozás menete
   • Becslés, Konfidencia intervallum, Hipotézisvizsgálat
   • Minitab program szerkezete, felépítése, grafikus ábrázolási lehetőségek, alapvető statisztikai próbák, adatok elemzése a programban
   • Minitab program kezelése
   • Gyakorlati példák megoldása: Minőségügyi statisztikai módszerek alkalmazása, adatok vizsgálata, hipotézisvizsgálatok, elemzések végzése, eredmények értelmezése, grafikus ábrák készítése
 • 4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)
 • A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek, feladatok:
  • A folyamatjavítás feladatai
  • Feladatjegyzés és ütemterv, erőforrásigény kiterjesztése a folyamatjavítás feladataival
  • A folyamatjavítás egyéni és csoportos módszerei (csoportos alkotási technikák, tesztek, javaslatrendező technikák, zsűri módszerek)
  • Megoldási hipotézisállítás
  • Kísérlettervezés (DOE – Design of Experiments)
  • Hipotézisigazolás
  • Folyamatképességi mutatók meghatározása („cp” és „cpk”)
 • További módszerek áttekintése:
  • Termékjellemző – ügyfél-elégedettség összefüggés (Kano-modell)
  • A vevő hangja (VOC – Voice of Customer)
  • Értékáram-vizsgálat (Value Stream Mapping)
 • Munkahelyi feladatok:
  • Gyökérok feltárás befejezése
  • Feladatjegyzék, ütemterv és erőforrásigény kiegészítése a folyamatjavítás feladataival
  • Folyamatjavítás megoldási lehetőségeinek feltárása
  • Kísérlettervezés
  • Mérési terv összeállítása
 • 5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)
 • A 3. és 4. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.
 • A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:
  • Folyamatfelügyeleti mérési és tényeken alapuló vezetési rendszer kialakítása és bevezetése
  • A folyamat újraszabályozása, a betanítási és tudásfenntartási rend kialakítása, az aktuális érintettek betanítása
  • Példaszerű bevezetési terv a vélelmezhető megoldási javaslatokra
  • Az első felülvizsgálat megtervezése
  • Feladatjegyzék, ütemterv, erőforrásterv kiegészítése, teljes körű projektterv összeállítása
 • További módszerek áttekintése:
  • A fekete öves tanfolyam programjának áttekintése.
 • Munkahelyi feladatok:
  • A kísérlettervezés lefolytatása, megoldási hipotézisek igazolása
  • A 6 szigma folyamatjavító projekt egészére vonatkozó projektterv összeállítása
  • Prezentációs anyag készítése az 1-5. blokk szerinti elvégzett feladatokról
  • Az első felülvizsgálati terv összeállítása
 • Vizsga
  • Írásbeli vizsga a megtanult módszerekből
  • Vizsgaprezentáció: a kiválasztott témára megfelelő színvonalon elvégzett és igazoltan eredményes 6 szigma projekt bemutatása

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!